• Ratna Bdr Shahi

  • Coordinator

  • Kamal Shahi

  • Member

  • Chandra Man Sunar

  • Member

  • Bindeshwori Budha

  • Member

  • Bhim Bdr. Sarki

  • Member