• Chandra Man Sunar

  • Member

  • Kamal shahi

  • Member

  • Bhim Bdr. Sarki

  • Member

  • Bindeshwora Budha

  • Member

  • Ratna Bdr Shahi

  • Coordinator